02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته جامعه شناسی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته جامعه شناسی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته جامعه شناسی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی جامعه شناسی: اهدای زمان به دانشجویان جامعه شناسی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.